W powiecie mińskim, w porozumieniu z miastami i gminami, utworzono 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej , zlokalizowanych we wszystkich miasta i gminach.
Wykaz tych punktów oraz harmonogram ich pracy przesyłam w załączeniu.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą osobiście adwokaci i radcowie prawni, z którymi powiat zawarł umowy o świadczenie usług prawnych.

Uprawnionymi do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej są:
· młodzież do 26 roku życia
· osoby powyżej 65 roku życia
· osoby, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej
· osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
· kombatanci
· weterani
· osoby znajdujące się w trudnej sytuacji zagrożenia lub które poniosły szkody w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.

Osoby uprawnione powinny udokumentować swoje uprawnienie do nieodpłatnej pomocy prawnej przedkładając adwokatowi lub radcy prawnemu :
· decyzję o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,
· Kartę Dużej Rodziny,
· zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
· legitymację weterana,
· dokument stwierdzający tożsamość
· pisemne oświadczenie w przypadku osoby wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej :
· sprawy administracyjne,
· sprawy rodzinne,
· sprawy cywilne,
· sprawy karne,
· z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
· z zakresu prawa podatkowego,
· związane z przygotowaniem do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
· podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
· spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
· spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem rozpoczęcia tej działalności.

Pomoc prawna będzie polegała na :
· poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących osobie uprawnieniach , a także obowiązkach,
· wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego,
· udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawie, z wyjątkiem pism procesowych w toczącym się postępowaniu sądowym lub sądowo-administracyjnych,
· sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych , o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, o ustanowienie adwokata radcy prawnego , doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym.

Adwokat i radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawniona o innych punktach takiej pomocy na obszarze powiatu.
Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej adwokat i radca prawny dokumentuje się w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej, przekazywanej Staroście.
Uprawnieni mieszkańcy powiatu mogą korzystać z porad prawnych we wszystkich działających na terenie powiatu punktach.

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Mińskim

Harmonogram pracy Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w województwie mazowieckim

USTAWA o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Accessibility