Wójt Gminy Jakubów informuje mieszkańców, że Gmina Jakubów przystąpiła do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jakubów na lata 2017-2023”.
Prace dotyczące rewitalizacji przebiegać będą etapowo – w pierwszym etapie przeprowadzona zostanie diagnoza kryzysowości Gminy oraz identyfikacja potrzeb rewitalizacyjnych; w drugim zostaną wyznaczone obszary rewitalizacji; w trzecim opracowany zostanie projekt Programu rewitalizacji, w tym opis planowanych projektów i działań mających na celu wyprowadzenie tych obszarów ze stanu kryzysowego.

1. Dokonanie diagnozy kryzysowości będzie polegało na przeprowadzeniu pogłębionej analizy negatywnych zjawiskach społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), oraz przynajmniej jednego z negatywnych zjawisk w sferze:
• gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw),
• środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź stanu środowiska),
• przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych),
• technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz braku funkcjonowania rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska).

2. Obszary do rewitalizacji zostaną wyznaczone w oparciu o wyniki diagnozy, w tym analizę danych wskaźnikowych i statystycznych oraz wyniki procesu konsultacji społecznych.

3. Projekt Programu Rewitalizacji Gminy Jakubów na lata 2017-2023 będzie m.in. zawierał:
• wizję stanu obszarów po przeprowadzeniu rewitalizacji,
• cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym kierunki działań mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk,
• opis powiązań programu z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy,
• listę planowanych, współzależnych i wzajemnie uzupełniających się przedsięwzięć (projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych), będących podstawą do zażegnania stanu kryzysowości,
• charakterystykę pozostałych rodzajów przedsięwzięć realizujących kierunki działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową,
• mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji,
• system realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji,
• system monitoringu i oceny skuteczności działań i system wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu.

Projekt Programu rewitalizacji będzie poddany konsultacjom społecznym – założeniem prac jest bowiem ich partycypacyjny charakter w trakcie prowadzenia wszystkich etapów projektu.

Przez cały czas trwania prac, a także po ich zakończeniu prowadzona będzie promocja projektu mająca na celu zaznajomienie mieszkańców z problemem rewitalizacji oraz pokazanie i wdrażanie możliwych kierunków rozwoju społecznego i funkcjonalnego.

Opracowanie Programu Rewitalizacji nastąpi zgodnie z „Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” Ministra Infrastruktury i Rozwoju z lipca 2015 r., a także z innymi wymaganiami, w tym Instrukcją dotyczącą przygotowania projektów rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z grudnia 2015 r.
Będziemy Państwa zachęcali do udziału w ankiecie oraz spotkaniach dotyczących problemów oraz potrzeb rewitalizacyjnych naszej Gminy. Na stronie internetowej Gminy Jakubów znajdą Państwo wszystkie informacje dotyczące Programu.

Więcej informacji o Programie: można uzyskać u Pani Marty Krusiewicz, Urząd Gminy Jakubów, pokój nr 13, tel. 25 757 91 90 lub 25 758 20 57.

histadelia symptoms and premature ejaculation what is herbal viagra taking half a viagra for fun article on premature ejaculation tamela mann keto diet pills does cycle class help lose weight the best diet pills for belly fat good diet pills for diabetics al roker keto fit pills what is the best macro ratio to lose weight do keto pills interact with any medications speed pills for dieting can birth control shot make you lose weight what keto pills were on shark tank phentramine hcl diet pills how to lose beer weight fast what is in keto advanced weight loss pills proven keto weight loss diet pill diet pill with phentermine over the counter you want to lose weight and have been trying how do fat burning pills like ignit3 work bethel 30 diet pills side effects what pain medication will not raise blood pressure triple blood pressure medication medical code for high blood pressure why does ace inhibitor drug lowers blood pressure how does water pills lower blood pressure injection medication to lower blood pressure blood pressure medication cost with insurance what are the side effects of high blood pressure drugs treatment of stroke caused by high blood pressure new treatments for high blood pressure how much do cbd gummies for ed cost best full spectrum cbd for sleep anxiety stress depression bipolar cbd oil will cbd gummies lower blood sugar condor cbd gummies shark tank kundalini cbd anxiety depression kelly ripa cbd gummies cbd gummies for trigeminal neuralgia
Accessibility