Wójt Gminy Jakubów informuje mieszkańców, że Gmina Jakubów przystąpiła do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jakubów na lata 2017-2023”.
Prace dotyczące rewitalizacji przebiegać będą etapowo – w pierwszym etapie przeprowadzona zostanie diagnoza kryzysowości Gminy oraz identyfikacja potrzeb rewitalizacyjnych; w drugim zostaną wyznaczone obszary rewitalizacji; w trzecim opracowany zostanie projekt Programu rewitalizacji, w tym opis planowanych projektów i działań mających na celu wyprowadzenie tych obszarów ze stanu kryzysowego.

1. Dokonanie diagnozy kryzysowości będzie polegało na przeprowadzeniu pogłębionej analizy negatywnych zjawiskach społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), oraz przynajmniej jednego z negatywnych zjawisk w sferze:
• gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw),
• środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź stanu środowiska),
• przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych),
• technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz braku funkcjonowania rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska).

2. Obszary do rewitalizacji zostaną wyznaczone w oparciu o wyniki diagnozy, w tym analizę danych wskaźnikowych i statystycznych oraz wyniki procesu konsultacji społecznych.

3. Projekt Programu Rewitalizacji Gminy Jakubów na lata 2017-2023 będzie m.in. zawierał:
• wizję stanu obszarów po przeprowadzeniu rewitalizacji,
• cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym kierunki działań mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk,
• opis powiązań programu z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy,
• listę planowanych, współzależnych i wzajemnie uzupełniających się przedsięwzięć (projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych), będących podstawą do zażegnania stanu kryzysowości,
• charakterystykę pozostałych rodzajów przedsięwzięć realizujących kierunki działań, mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową,
• mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji,
• system realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji,
• system monitoringu i oceny skuteczności działań i system wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu.

Projekt Programu rewitalizacji będzie poddany konsultacjom społecznym – założeniem prac jest bowiem ich partycypacyjny charakter w trakcie prowadzenia wszystkich etapów projektu.

Przez cały czas trwania prac, a także po ich zakończeniu prowadzona będzie promocja projektu mająca na celu zaznajomienie mieszkańców z problemem rewitalizacji oraz pokazanie i wdrażanie możliwych kierunków rozwoju społecznego i funkcjonalnego.

Opracowanie Programu Rewitalizacji nastąpi zgodnie z „Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” Ministra Infrastruktury i Rozwoju z lipca 2015 r., a także z innymi wymaganiami, w tym Instrukcją dotyczącą przygotowania projektów rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z grudnia 2015 r.
Będziemy Państwa zachęcali do udziału w ankiecie oraz spotkaniach dotyczących problemów oraz potrzeb rewitalizacyjnych naszej Gminy. Na stronie internetowej Gminy Jakubów znajdą Państwo wszystkie informacje dotyczące Programu.

Więcej informacji o Programie: można uzyskać u Pani Marty Krusiewicz, Urząd Gminy Jakubów, pokój nr 13, tel. 25 757 91 90 lub 25 758 20 57.

Accessibility