Szanowni Państwo!
Gmina Jakubów przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji* na lata 2017-2023. Celem ankiety jest poznanie Państwa opinii na temat problemowych obszarów, aktualnych potrzeb oraz oczekiwanych działań mających na celu ożywienie społeczne i gospodarcze gminy. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje kilka minut.
Ankietę należy wysłać w terminie do 10 czerwca 2017 roku.

1. Jakie według Pani/Pana najważniejsze problemy społeczne występują na terenie gminy Jakubów i gdzie występują one z największym nasileniem?

Rodzaj problemu Waga problemów:
1 - niewielkie,
2 - średnie,
3 - duże/bardzo duże
Nazwa wsi
(proszę wskazać maksymalnie
3 wsie lub miejsca występowania
problemów)
1.1 Ubóstwo, wykluczenie społeczne
1.2
Przestępstwa i wykroczenia np. niszczenie mienia

1.3 Przemoc w rodzinie
1.4
Przestępczość wśród młodocianych

1.5
Alkoholizm, narkomania

1.6
Możliwości spędzania
wolnego czasu

1.7
Aktywność społeczna mieszkańców

1.8
Współpraca między mieszkańcami
a Gminą

1.9
Jakość edukacji w szkołach podstawowych

1.10
Jakość edukacji gimnazjalnej

1.11
Dostępność edukacji ponadgimnazjalnej
(problemy z dojazdem do szkół)

1.12
Dostępność usług kulturalnych

1.13
Opieka nad ludźmi starszymi

1.14
Dostęp do wsparcia psychologicznego
dla osób i rodzin z problemami

1.15
Niski stopień zintegrowania mieszkańców

1.16
Inne – jakie?

2. Jakie problemy gospodarcze, techniczne, przestrzenne oraz środowiskowe dostrzega Pani/Pan w gminie i gdzie występują one z największym nasileniem?

Rodzaj problemu Waga problemów:
1 - niewielkie,
2 - średnie,
3 - duże/bardzo duże
Nazwa wsi
(proszę wskazać maksymalnie
3 wsie lub miejsca występowania
problemów)
2.1 Warunki do prowadzenia działalności gospodarczej
2.2
Tereny pod inwestycje gospodarcze

2.3 Poziom przedsiębiorczości
2.4
Dostępność/jakość usług i placówek handlowych
2.5
Stan obiektów użyteczności publicznej
2.6
Stan bezpieczeństwa na drogach
2.7
Stan dróg gminnych
2.8
Oświetlenie dróg i miejsc publicznych
2.9
Estetyka przestrzeni publicznej
2.10
Brak/zły stan terenów rekreacyjnych
2.11
Brak/zły stan chodników
2.12
Brak dostępu do Internetu (zbyt wolny Internet)
2.13
Brak/ zły stan sieci kanalizacyjnej
2.14
Brak/zły stan sieci wodociągowej
2.15
Stan środowiska naturalnego, np. powietrza, wód
2.16
Tereny wymagające rekultywacji przyrodniczej (np. wyrobiska, składowiska)
2.17
Dzikie wysypiska śmieci
2.18
Brak/zła dostępność usług komunikacji publicznej
2.19
Brak/zły stan świetlic wiejskich
2.20
Inne – jakie?

3. Jak zmieniła się sytuacja materialna Pani/Pana najbliższej rodziny w ostatnich 2-3 lat?

znacznie się poprawiłanieco się poprawiłanie zmieniła sięnieco się pogorszyłaznacznie się pogorszyła

4. Czy zna Pani/Pan rodzinę z terenu gminy Jakubów, jaka doświadcza ubóstwa lub jest dysfunkcjonalna?

znam wiele takich rodzinznam pojedyncze rodzinyznam jedną rodzinęnie znam

5. Jak ocenia Pani/Pan swoje warunki mieszkaniowe?

bardzo dobredobreprzeciętnezłebardzo złe

6. Czy czuje się Pani/Pan bezpiecznie na terenie gminy Jakubów?

zdecydowanie takraczej takniezdecydowanie nie

Nazwa miejscowości w której Pani/Pan mieszka:

Płeć:

KobietaMężczyzna

Wiek:

poniżej 18 lat19-34 lata35-54 lata55 – 64 lata65 lat i więcej

Wykształcenie:

podstawowe lub gimnazjalnezawodoweśredniewyższe

Status na rynku pracy:

uczeń/studentprzedsiębiorcarolnikpracownikemeryt/rencista bezrobotny

*) Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji.

Accessibility
#header, .wpb_revslider_element { -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }