Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Miesięczny dochód na osobę nie może przekroczyć kwoty netto 528 złotych za miesiąc sierpień 2020 roku.

Wniosek o stypendium wraz z zaświadczeniami lub oświadczeniami o uzyskanych dochodach należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2020 roku w Urzędzie Gminy Jakubów poprzez złożenie w Biurze Obsługi Interesanta lub do skrzynki podawczej wystawionej przez urzędem, lub elektronicznie przez

DO STYPENDIUM NA ROK SZKOLNY 2020/2021 NALEŻY DOŁĄCZYĆ !!! niżej wymienione dokumenty:

  1. zaświadczenie /lub oświadczenie wnioskodawcy/ z pracy o wynagrodzeniu netto za m-c sierpień 2020;
  2. zaświadczenie z GOPS /lub oświadczenie wnioskodawcy/ o wypłaconych świadczeniach rodzinnych, alimentacyjnych i pomocy finansowej w m-cu sierpniu 2020;
  3. odcinek renty lub emerytury /lub oświadczenie wnioskodawcy/ za m-c sierpień 2020 /jeżeli jest pobierana/;
  4. KSERO nakazu podatkowego za 2020 r. lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości hektarów przeliczeniowych /lub oświadczenie wnioskodawcy/ (dochód z 1 ha – 308 zł);
  5. zaświadczenie /lub oświadczenie wnioskodawcy/ jeśli członek rodziny jest bezrobotny z Powiatowego Urzędu Pracy;
  6. zaświadczenie z urzędu skarbowego lub oświadczenie o działalności gospodarczej, jeśli jest prowadzona

  7. oświadczenie o pracy dorywczej, jeżeli brak jest innych dochodów i stałej pracy.

W załączeniu:

oświadczenie o nieposiadaniu gos.rolnego DOC
oświadczenie o nieposiadaniu gos.rolnego PDF
oświadczenie o świadczeniach z GOPS DOC
oświadczenie o świadczeniach z GOPS PDF
oświadczenie w pozostałych sytuacjach mających DOC
oświadczeniec o pracy dorywczej DOC
oświadczeniec o pracy dorywczej PDF
wzor-wniosku-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-aktualny DOC
wzor-wniosku-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-aktualny PDF

Zdjęcie: www.pexels.com

Accessibility