Informacja dotycząca poboru wody z wodociągu gminnego

Jakubów, dnia 10 czerwca 2019 roku

I N F O R M A C J A

dotycząca poboru wody z wodociągu gminnego

 

Wójt Gminy Jakubów informuje, że w związku z trwającymi upałami należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad:

  1.  Ograniczyć do niezbędnego minimum zużycie wody uzdatnionej dla celów gospodarczych,
  2.  Korzystać wyłącznie ze sprawnych punktów poboru wody wyposażonych w sprawne liczniki (wodomierze) zaplombowane przez pracownika gminy,
  3.  Zakaz używania wody uzdatnionej do podlewania ogrodów i innych celów niż potrzeby bytowe w godzinach od 600 do 1000 oraz od 1700 do 2300,
  4.  Kategoryczny zakaz poboru wody z hydrantów ppoż. w celach innych niż przeciwpożarowe przez osoby nieuprawnione.

Nieprzestrzeganie powyższych zasad może spowodować nałożenie kar finansowych.

Komunikat

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, upublicznionego w dniu 7 grudnia 2018 roku na stronie internetowej Beneficjenta www.jakubow.pl oraz poprzez skierowanie w dniu 7 grudnia 2018 roku do Wykonawców, dla zadania: Usługa przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” została wybrana i zaakceptowana oferta Firmy Kwartus Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 18 lok. 325, 00-052 Warszawa
ZAOFEROWANA CENA BRUTTO ZA 1 GODZINĘ SZKOLENIOWĄ (C) – 99,90 zł
KWALIFIKACJE ZAWODOWE I DOŚWIADCZENIE WYZNACZONYCH OSÓB
DO REALIZACJI ZADANIA (K) – ILOŚĆ PRZESZKOLONYCH OSÓB DOROSŁYCH – 199 osób
Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w zapytaniu ofertowym.
Na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert została uznana jako najkorzystniejsza i otrzymała liczbę 95,03 punktów.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2-2/IS/2018 Na usługę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2-2/IS/2018

Na usługę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności.

Załączniki:

ZO_instruktor-szkolen2-załączniki
Zapytanie ofertowe

Accessibility