Jakubów, dnia 10 czerwca 2019 roku

I N F O R M A C J A

dotycząca poboru wody z wodociągu gminnego

 

Wójt Gminy Jakubów informuje, że w związku z trwającymi upałami należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad:

  1.  Ograniczyć do niezbędnego minimum zużycie wody uzdatnionej dla celów gospodarczych,
  2.  Korzystać wyłącznie ze sprawnych punktów poboru wody wyposażonych w sprawne liczniki (wodomierze) zaplombowane przez pracownika gminy,
  3.  Zakaz używania wody uzdatnionej do podlewania ogrodów i innych celów niż potrzeby bytowe w godzinach od 600 do 1000 oraz od 1700 do 2300,
  4.  Kategoryczny zakaz poboru wody z hydrantów ppoż. w celach innych niż przeciwpożarowe przez osoby nieuprawnione.

Nieprzestrzeganie powyższych zasad może spowodować nałożenie kar finansowych.

Accessibility