Zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, upublicznionego w dniu 7 grudnia 2018 roku na stronie internetowej Beneficjenta www.jakubow.pl oraz poprzez skierowanie w dniu 7 grudnia 2018 roku do Wykonawców, dla zadania: Usługa przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” została wybrana i zaakceptowana oferta Firmy Kwartus Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 18 lok. 325, 00-052 Warszawa
ZAOFEROWANA CENA BRUTTO ZA 1 GODZINĘ SZKOLENIOWĄ (C) – 99,90 zł
KWALIFIKACJE ZAWODOWE I DOŚWIADCZENIE WYZNACZONYCH OSÓB
DO REALIZACJI ZADANIA (K) – ILOŚĆ PRZESZKOLONYCH OSÓB DOROSŁYCH – 199 osób
Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w zapytaniu ofertowym.
Na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert została uznana jako najkorzystniejsza i otrzymała liczbę 95,03 punktów.

Accessibility