meżczyźni w uniformach na podnośniku, w tle dach pokryty eternitem

Jakubów, dnia 4 stycznia 2016 r.

IN.6232.1.2016.AC

OGŁOSZENIE
w sprawie usuwania pokryć eternitowych znajdujących się
na terenie gm. Jakubów

Wójt Gminy Jakubów informuje,

że istnieje możliwość ubiegania się o bezpłatne usunięcie przez specjalistyczna firmę pokryć dachowych zawierających azbest z budynków należących do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej – w dwóch wariantach:

Wariant pierwszy: Firma dokonuje demontażu i utylizacji eternitu, a właściciel budynku dokonuje ponownego pokrycia we własnym zakresie i na własny koszt.

Wariant drugi: Firma odbiera i utylizuje zdemontowany dotychczas eternit.

Nabór wniosków wraz z załącznikami jest prowadzony w godzinach pracy Urzędu Gminy:

od 11 stycznia 2016r. do 25 stycznia 2016r.

Na podstawie złożonych kompletnych wniosków zostaną sporządzone listy rankingowe dla wariantu I oraz wariantu II.

Druki wniosków i załączników dostępne są na stronie internetowej www.bip.jakubow.pl/nova oraz www.jakubow.pl/nova, a także w Urzędzie Gminy w Jakubowie (pokój nr 5), tel : 25 757 91 50.

Załączniki:

Ocena azbestu
Wniosek o utylizację azbestu
POMOC PUBLICZNA
Oświadczenie II wariant – zdjęcie azbestu

Accessibility