„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jakubów, Przedewsie oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniew, Tymoteuszew, Łaziska, Rządza, gm. Jakubów" Beneficjent: Gmina Jakubów Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cel operacji: Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców gminy Jakubów poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jakubów i Przedewsie oraz budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Wiśniew, Tymoteuszew, Łaziska i Rządza, gm. Jakubów. Kwota wydatków całkowitych: 1 474 803,31 zł Kwota dofinansowania ze środków EFRROW: 762 940,00 zł

Accessibility