Jakubów, dnia 24 sierpnia 2015 roku
IN.6181.1.18.2015.MK

I N F O R M A C J A
dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego

Producenci rolni poszkodowani w wyniku klęsk żywiołowych takich jak susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawina, poza odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń, mogą ubiegać się o wsparcie m.in.
w postaci kredytów. Są to:
– kredyt obrotowy, który  można przeznaczyć na zakup środków do produkcji rolnej (np. materiału siewnego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego),
– kredyt na odtworzenie środków trwałych np. na przywrócenie funkcji użytkowych zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich.

W chwili obecnej innymi formami pomocy jest odroczenie, rozłożenia na raty lub umorzenie składek do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) na wniosek rolnika.

Uruchomienie innej pomocy niż pomoc w formie kredytu preferencyjnego może nastąpić w przypadku podjęcia Uchwały przez Radę Ministrów w sprawie ustanowienia odpowiedniego programu pomocy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Jakubów, pokój nr 13, lub telefonicznie pod numerem telefonu 25 758 20 57.

Accessibility