IN.6181.1.17.2015.MK

I N F O R M A C J A
dotycząca szacowania szkód w gospodarstwach rolnych

Wójt Gminy Jakubów informuje, że w związku z długotrwałą suszą występującą na terenie Gminy Jakubów, zainteresowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym przez terenową komisję ds. szacowania szkód w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 września 2015 r. Wzór wniosku o oszacowanie szkód można pobrać na stronie internetowej www.jakubow.pl/nova lub w siedzibie Urzędu Gminy Jakubów – pokój nr 13.

Jednocześnie informujemy, że przy wypełnianiu wniosku o oszacowanie szkód należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności na bieżący rok składanym do ARiMR.
Do wniosku należy załączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2015 złożonego w ARiMR.
Według komunikatów Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, straty w Gminie Jakubów można szacować tylko w następujących uprawach: ziemniaki, kukurydza, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, drzewa owocowe, rośliny strączkowe.

Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,1 ha.

Zgodnie z Regulaminem Wojewody Mazowieckiego w sprawie działania terenowych komisji w sprawie oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, przekazywane do wojewody są wyłącznie protokoły z gospodarstw, w których poziom szkód był wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej. Ponadto przy szacowaniu szkód należy uwzględnić całość produkcji rolniczej, zarówno roślinnej jak i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym prowadzonej w roku szacowania, niezależnie od stopnia zniszczenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Jakubów, pokój nr 13, lub telefonicznie pod numerem telefonu 25 758 20 57.

Załączniki
Załącznik nr 2 do regulaminu -wniosek o oszacowanie szkod – wniosek dla rolnika

Accessibility