czerwony napis mazowsze a poniżej dopisek serce Polski

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jakubów informuje, że Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 641/45/19 z dnia 14 maja 2019 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Zadanie publiczne pn. „Jakubowskie spotkania z kulturą”, realizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jakubów zostało wybrane do dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu.
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji poszczególnych działań w ramach zadania dostępne będą w kolejnych komunikatach dostępnych na stronie internetowej www.jakubow.pl.

Accessibility