W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. każdy wyborca może głosować korespondencyjnie, w tym także wyborca, który w dniu głosowania podlega obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza Komisarzowi Wyborczemu I w Siedlcach  za pośrednictwem Urzędu Gminy Jakubów najpóźniej do 16 czerwca 2020 r.

Wyborca, który w dniu głosowania podlega obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, zamiar głosowania korespondencyjnego zgłasza do urzędu gminy najpóźniej do 23 czerwca 2020 r.

Natomiast wyborca, który rozpoczął podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 5 dniu przed dniem wyborów, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do dnia 26 czerwca 2020 r.

Sposób złożenia wniosku:

 • osobiście w Urzędzie Gminy Jakubów ul. Mińska 15, (Biuro Obsługi Interesanta) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16.00
 • za pośrednictwem platformy e-PUAP
 • wykorzystując profil zaufany


Uwaga!
Zgłoszenia nie mogą być składane poprzez e-mail, telefaksem i telefonicznie.

Zgłoszenie ustne polega na tym, że wyborca podaje swoje dane w obecności przyjmującego zgłoszenie urzędnika i osobiście to zgłoszenie podpisuje.

UWAGA!
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Oznacza to, że w przypadku ewentualnego przeprowadzania ponownego – 2 – głosowania pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed pierwszym głosowaniem.

W przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie  e-PUAP. Powinno ono zawierać:

 • nazwisko i imię (imiona);
 • imię ojca;
 • datę urodzenia;
 • numer ewidencyjny PESEL wyborcy;
 • wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy;
 • wskazanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail).

Głosować korespondencyjnie nie mogą wyborcy:

 • umieszczeni w spisach wyborców w odrębnych obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, domach studenckich oraz zespołach domów studenckich, zakładach karnych, aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych takiego zakładu i aresztu;
 • umieszczeni w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich;
 • niepełnosprawni, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania;
 • którzy otrzymali zaświadczenie o prawie do głosowania w wybranym przez siebie obwodzie.

Głosowania korespondencyjnego nie przeprowadza się także we wskazanych przez Ministra Spraw Zagranicznych obwodach głosowania w państwach, w których ze względu na sytuację epidemiczną nie będzie możliwości prowadzenia głosowania w takiej formie. Informacja w tym zakresie będzie dostępna na stronie internetowej właściwego konsula.

 

 Informacje ogólne dot. głosowania korespondencyjnego są udzielane

 pod nr tel.  25 7579190

załączniki:

– zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

–  Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Accessibility