REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO PROMUJĄCEGO WALORY POWIATU MIŃSKIEGO

ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Powiat Miński z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3.

CEL KONKURSU

Promowanie zabytków oraz atrakcji turystycznych powiatu mińskiego.
Podkreślanie charakteru powiatu mińskiego jako miejsca przyjaznego mieszkańcom oraz turystom.
Zachęcanie fotografików, mieszkańców oraz turystów do odkrywania na nowo powszechnie znanych miejsc w powiecie mińskim.

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie fotografii, ukazujących krajobrazy, zabytki oraz inne cenne przyrodniczo, kulturowo lub turystycznie miejsca na terenie powiatu mińskiego.

UCZESTNICY

W konkursie może wziąć udział każdy, kto zajmuje się fotografowaniem, zarówno zawodowo, jak i amatorsko.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

Każdy uczestnik może nadesłać do 20 fotografii w formacie JPG o minimalnej rozdzielczości 300 dpi. Prace wraz z dokumentacją w pliku tekstowym (daty i miejsca wykonania zdjęć, nazwa obiektu na zdjęciu) należy złożyć na nośniku elektronicznym (płyta CD).
Fotografie oznaczone jakimikolwiek znakami (logo, data itp.) zostaną zdyskwalifikowane.
Fotografie można nadsyłać od 15 kwietnia do 15 września 2015 r. na adres: Wydział Oświaty i Promocji Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 3.
Uczestnik może przesłać fotografie wykonane przed 15 kwietnia 2015 r.
Uczestnik nie może przesłać fotografii wydanych drukiem w którejkolwiek z publikacji lokalnych lub ponadlokalnych ani fotografii nagrodzonych wcześniej w innych konkursach.
Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wraz z pracami oświadczenia o posiadaniu praw autorskich osobistych i majątkowych do przekazywanych zdjęć, w którym uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie fotografii w publikacjach, w tym elektronicznych, wydawanych przez Powiat Miński oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu. Oświadczenie osób niepełnoletnich musi być podpisane przez opiekuna prawnego. Tekst oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację zapisów niniejszego Regulaminu.

NAGRODY

Zdobywca I miejsca – nagroda rzeczowa o wartości 500 zł
Zdobywca II miejsca – nagroda rzeczowa o wartości 300 zł
Zdobywca III miejsca – nagroda rzeczowa o wartości 200 zł
3 wyróżnienia – nagrody rzeczowe o wartości 100 zł każda.

INFORMACJE DODATKOWE

Oceny prac dokona komisja konkursowa złożona z 1 członka Zarządu Powiatu Mińskiego, 2 pracowników Wydziału Oświaty i Promocji Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim oraz 2 nauczycieli przedmiotów artystycznych w Liceum Plastycznym w Mińsku Mazowieckim.
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród dla zwycięzców konkursu odbędzie się podczas V Powiatowego Forum Kultury w Mińsku Mazowieckim w IV kwartale 2015 r.
Fotografie biorące udział w postępowaniu konkursowym mogą zostać opublikowane (wraz z imieniem i  nazwiskiem autora) w albumie krajobrazowo – architektonicznym promującym Powiat Miński.

REGULAMIN – WIELKI KONKURS FOTOGRAFICZNY

OSWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU

Accessibility