REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO

,,NAJLEPSZE CIASTO W GMINE JAKUBÓW’’

z dnia 19 lipca 2016r.

 

 1. Konkurs kulinarny ,,Najlepsze ciasto w Gminie Jakubów’’ zwany w dalszej części konkursem przygotowany jest przez Organizatora tj. Urząd Gminy Jakubów.
 2. Konkurs odbędzie się 28 sierpnia 2016r. podczas Dożynek Gminnych w Mistowie, tego samego dnia nastąpi rozstrzygnięcie konkursu.
 3. Zadanie konkursowe polega na dostarczeniu 28 sierpnia 2016r. do godziny 13.00, do namiotu organizatora ustawionego na placu dożynkowym – Mistów ul. Wschodnia, wypieku domowej produkcji, spełniającego formę ciasta. Zaleca się, aby ciasto posiadało nazwę własną.
 4. Uczestnikiem konkursu może być jedna osoba z danej wsi, decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Liczba uczestników nie może przekroczyć 26 osób, bo tyle jest wsi w gminie.
 6. Powołane przez organizatora 3-osobowe jury wybierze trzy najlepsze ciasta. Wynik jury jest ostateczny.
 7. Ciasto winno mieć wymiary dużej blachy lub tortownicy o średnicy 20 cm.  Każde naczynie należy podpisać. Celem oceny uczestnik konkursu winien przygotować kilka kawałków ciasta do degustacji.
 8. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora.
 9. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia najpóźniej do dnia 19 sierpnia 2016r. Zgłoszenia można dokonać poprzez dostarczenie do Urzędu Gminy w Jakubowie pok. nr 13, tel. 25/758-20-41, karty zgłoszenia, która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 10. Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje regulamin w całości i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 11. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody nie może przenosić na inne osoby i podmioty.
 12. Dostarczając Kartę Zgłoszenia wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby prowadzenia Konkursu oraz w celach marketingowych organizatora Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. Nr 133, poz. 883 ze zm.)
 13. Nagrody:  I miejsce 300,00 zł, II miejsce 200,00 zł., III miejsce 100,00 zł., pozostali uczestnicy po 50,00 zł oraz okolicznościowe dyplomy.
 14. Po rozstrzygnięciu konkursu ciasta zostaną przekazane organizatorowi celem degustacji przez gości dożynkowych.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyn.
 16. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu, jest również dostępny na stronie internetowej www.jakubow.pl/nova
Accessibility