Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jakubów informuje, że Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 586/314/22 z dnia 12 kwietnia 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2022 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. Zadanie publiczne pn. Kulturalny Jakubów - koncert muzyczny "Śpiewam dla Ciebie Polsko!", realizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jakubów zostało wybrane do dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu w kwocie 15 000 zł. Zadanie zrealizowane zostanie w okresie 01.10.2022 r. – 30.11.2022 r.

Accessibility