19 września 2019 roku w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbył się finał konkursu pn. „Najaktywniejsza Liderka Wiejska w województwie mazowieckim”.

Konkurs został zorganizowany w celu rozbudzenia aktywności społecznej w województwie mazowieckim, a w szczególności pogłębienia wiedzy o różnych formach działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Organizatorem Konkursu jest Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim. Patronat nad Konkursem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Konkurs adresowany był do liderek społeczności wiejskiej (działaczek kół gospodyń wiejskich, organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania etc.). Warunkiem koniecznym do udziału w Konkursie był fakt zamieszkania i działalności na terenie województwa mazowieckiego.  Wymagane było, by zgłaszana działalność z lat 2017-2018 była udokumentowana w postaci kronik, sprawozdań, relacji w mediach.  Formularze zgłoszeniowe wraz z dodatkowymi dokumentami należało wysłać lub dostarczać osobiście w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 roku.

W finale konkursu wzięło udział 17 z 18 zgłoszonych liderek. w swoich lokalnych społecznościach, aktywistek, działaczek społecznych, sołtysek i szefowych kół gospodyń wiejskich. Na ocenę konkursowa składały się: test wiedzy o Mazowszu i Unii Europejskiej, rozmowa oceniająca i analiza nadesłanych materiałów konkursowych.

Komisja dokonała  takowej oceny, przeprowadziła test i rozmowy ze wszystkimi 17 kandydatkami i przyznając oceny punktowe zdecydowała o rozstrzygnięciu tegorocznego konkursu:

I miejsce – Pani Wanda Kabala gm. Wilga – 6.000 w tym 500 zł nagrody indywidualnej;

II miejsce – Pani Dorota Jastrzębska gm. Wiśniew – 5.000 zł w tym 500 zł nagrody indywidualnej;

III miejsce – Pani Marta Krusiewicz gm. Jakubów – 4.000 zł w tym 500 zł nagrody indywidualnej:

IV miejsce – Pani Zuzanna Baranowska–Lemmen gm. Gostynin – 2.500 zł w tym 500 zł nagrody indywidualnej;

V miejsce – Pani Magdalena Walijewska gm. Myszyniec – 1.500 zł w tym 500 zł nagrody indywidualnej;

VI miejsce – Pani Magdalena Poświata gm. Joniec – 1.000 zł w tym 500 zł nagrody indywidualnej.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie symbolicznych czeków nastąpiło 3 października 2019 roku w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze w Otrębusach, podczas II Mazowieckiego Kongresu Aktywizacji Sołectw.

Laureatka – Liderka –  symboliczny bon o wartości 4 000,00 zł  otrzymała z rąk P. Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz P.  Radosława Rybickiego  – Dyrektora Departamentu  Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

  1. Marta Krusiewicz – mieszkanka Ludwinowa – działa społecznie w następujących organizacjach oraz pełni następujące funkcje:
  2. Sołtyska wsi Ludwinów;
  3. Założycielka i Członek Koła Gospodyń Wiejskich w Ludwinowie;
  4. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Ludwinowie;
  5. Członek Zespołu Ludowego „Ludwinianki”
  6. Członek Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Jakubów z siedzibą w Jakubowie – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
  7. Wolontariusz Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Społeczności Wiejskiej „JĘDREK” z Jędrzejowa Nowego.

Liderka wykazała się m.in. koordynacją oraz aktywnym uczestnictwem w wielu projektach  inwestycyjnych i społecznych, tj.  warsztaty kulinarne, warsztaty wokalne, budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej, udział w turnieju sołectw, udział w spotkaniach wigilijnych, świętach ludowych, kulturalnych, strażackich i patriotycznych, organizacja akcji sprzątania świata, organizacja przeglądu piosenki ludowej. Ponadto skutecznie pozyskała mnóstwo dotacji i dofinansowań zewnętrznych dla zadań realizowanych przez Stowarzyszenie  Przyjaciół Gminy Jakubów oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci  i Społeczności Wiejskiej „JĘDREK”.

Liderka przy współpracy z Radą Sołecką, Ochotniczą Strażą Pożarną, Kołem Gospodyń Wiejskich oraz Kołem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, motywowana przez Hannę Wocial – Wójta Gminy Jakubów nie spoczywa na laurach i już planuje kolejne inicjatywy.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości w realizacji kolejnych działań
i zamierzeń.

 

Accessibility