Gmina Jakubów przystąpiła do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 – Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza. Projekt zakłada tworzenie świetlic internetowych w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie”.

W gminie Jakubów będą funkcjonować dwie świetlice tzw. Lokalne Centra Kształcenia w Jakubowie i Mistowie. Świetlice, wyposażone w komputery z oprogramowaniem i osprzętem sieciowym, będą wspierać społeczność lokalną w rozwijaniu kompetencji związanych z nowoczesnymi technologiami, zapewnią dostęp do tych technologii oraz edukację związaną z ich wykorzystaniem.

Accessibility