Jakubów, dnia 14 grudnia 2016 roku

Wójt Gminy Jakubów
IN.6720.1.2016.ZM

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jakubów.

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jakubów Uchwały nr XV/113/2016 z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jakubów oraz o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zmiana dotyczy obszaru oznaczonego w obowiązującym studium jako RIPOK (Regionalna Instalacja Przetwórstwa Odpadów Komunalnych ze strefa ochronną 100 m) położonego w miejscowości Jakubów. Zakres zmiany studium ogranicza się do ww. obszaru.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium oraz prognozy:

1. w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Jakubów ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów,
2. ustnie do protokołu, w Referacie Inwestycji (pokój nr 5),
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: sekretariat@jakubow.pl.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 stycznia 2017 roku.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę i adres wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości lub obszaru, którego dotyczy oraz proponowane przeznaczenie.

Wójt
Hanna Wocial

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jakubów oraz wszystkich sołectw Gminy Jakubów.

Accessibility