Jędrzejów Nowy, dnia 31 lipca 2017 roku

Wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego N r 7/SP/2017

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Społeczności Wiejskiej „JĘDREK” informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z zapytaniami i wyjaśnieniem zapisów treści zapytania ofertowego oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w przeprowadzanym postępowaniu w sprawie wyboru Beneficjenta wykonawcy zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, tj. „Zakup i dostawa urządzeń i wyposażenia na 4 siłownie zewnętrzne oraz plac zabaw” w ramach operacji „Budowa 4 siłowni zewnętrznych oraz placu zabaw – miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku w Gminie Jakubów”, tj.:
1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany parametrów technicznych urządzeń, tj. możliwość zmiany wysokości, szerokości i długości urządzeń, a jeśli tak to w jakim stopniu?

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że
Ad. 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany parametrów technicznych poszczególnych urządzeń, tj. możliwość zmiany wysokości, szerokości i długości urządzeń +/- 15%.

/-/ Aleksandra Wożniak
/-/ Edyta Karczewska Brzost

Sporządziła
Marta Krusiewicz

Załącznik:

Wyjaśnienie-treści-zapytania-ofertowego-2

Accessibility