Jędrzejów Nowy, dnia 31 lipca 2017 roku

Wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego N r 7/SP/2017

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Społeczności Wiejskiej „JĘDREK” informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z zapytaniami i wyjaśnieniem zapisów treści zapytania ofertowego oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w przeprowadzanym postępowaniu w sprawie wyboru Beneficjenta wykonawcy zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, tj. „Zakup i dostawa urządzeń i wyposażenia na 4 siłownie zewnętrzne oraz plac zabaw” w ramach operacji „Budowa 4 siłowni zewnętrznych oraz placu zabaw – miejsc rekreacji i aktywnego wypoczynku w Gminie Jakubów”, tj.:
1. Czy termin realizacji jest możliwy do przesunięcia? np. do dnia 15 października
2. Czy dopuszczają Państwo w zestawie z jedna wieża ślizg ze stali nierdzewnej z burtami z HDPE?
3. Czy w zestawie można zastosować drewno klejone o profilu 90×90 impregnowane metodą próżniowo ciśnieniową?
4. Czy dopuszczają Państwo zastosowanie kosza całego stalowego z obrotowym bębnem, betonowany bezpośrednio w gruncie?
5. Urządzenia będą usytuowane na nawierzchni żwirowej, czy należy ją dodatkowo wykonać czy już istnieje?

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że
Ad. 1. Ze względu na konieczność złożenia końcowego wniosku o płatność w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego do dnia 30 listopada 2017 roku termin realizacji zamówienia nie może ulec przesunięciu do dnia 15 października 2017 roku.
Ad 2. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania ślizgu ze stali nierdzewnej z burtami z HDPE.
Ad. 3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie w zestawie drewna klejonego o profilu 90×90 impregnowanego metodą próżniowo ciśnieniową.
Ad. 4.Zamawiający dopuszcza zastosowanie kosza stalowego z obrotowym bębnem.
Ad. 5. Nawierzchnia żwirowa zostanie wykonana przez Zamawiającego po zamontowaniu wszystkich urządzeń.

/-/ Aleksandra Wożniak
/-/ Edyta Karczewska Brzost

Sporządziła
Marta Krusiewicz

Załącznik:

Wyjaśnienie-treści-zapytania-ofertowego-1

Accessibility