Wójt Gminy Jakubów
dnia 11 sierpnia 2016 roku
ogłasza konkurs
na kandydata na stanowisko
Dyrektora Zespołu Szkół w Jakubowie

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436, z późn.zm).

2. Zgodnie z § l ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 60 poz. 373, z późn.zm.), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a)                  uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły,

b)                 poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

c)                   życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej zawierającej w szczególności informację o:

– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,

-stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,

d)                 oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,

e)                  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f)                  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac na stanowisku kierowniczym,

g)                 oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

h)                 oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i)                   oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 168),

j)                    oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa wart. 7 ust. l i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388),

k)                 oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

l)                   oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

m)              oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną o której mowa w art 76 ust. l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014, poz. 19, z późn.zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.z 2012 r., poz. 572, z późn.zm) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n)                 oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

o)                 oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz.2135, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w Urzędu Gminy Jakubów, ul. Mińska 15,05-306 Jakubów pok. nr l (sekretariat), tel. 25 7579190, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem:

„Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Jakubowie”, w terminie 15 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jakubów ul. Mińska 15 05-306 Jakubów i na stronie internetowej Gminy Jakubów – www.jakubow.pl/nova.

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Jakubów.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wójt

/-/ Hanna Wocial

Accessibility