Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 i 395), prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego do zgłaszania kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji.
Zgodnie z Uchwałą nr 1290/173/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie „Trybu powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego” zgłoszenia należy przesłać wypełniając Kartę zgłoszenia kandydata na członka do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Załączniki:

Ogłoszenie o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art
zalacznik_do_uchwaly_-__tryb_powolywania_czlonkow_mazowieckiej_rady_dzialalnosci_pozytku_publicznego_
zalacznik_nr_1_-_karta_zgloszenia_kandydata_na_czlonka_mrdpp
zalacznik_nr_2_-_imienna_rekomendacja_dla_kandydata_na_czlonka_mrdpp
zalacznik_nr_3_-_oswiadczenie_kandydata_na_czlonka_mrdpp

Accessibility