meżczyźni w uniformach na podnośniku, w tle dach pokryty eternitem

 

OGŁOSZENIE

w sprawie usuwania pokryć eternitowych znajdujących się na terenie gm. Jakubów Wójt Gminy Jakubów informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o bezpłatne usunięcie przez specjalistyczna firmę pokryć dachowych zawierających azbest z budynków należących do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej – w dwóch wariantach:

Wariant pierwszy: Firma dokonuje demontażu i utylizacji eternitu, a właściciel budynku dokonuje ponownego pokrycia we własnym zakresie i na  własny koszt.

Wariant drugi:       Firma odbiera i utylizuje zdemontowany dotychczas eternit.

 

Nabór wniosków wraz z załącznikami jest prowadzony w godzinach pracy Urzędu Gminy:

od 7 stycznia 2019r. do 8 lutego 2019r.

Na podstawie złożonych kompletnych wniosków zostaną sporządzone listy rankingowe dla wariantu I oraz wariantu II.

Druki wniosków i załączników dostępne są na stronie internetowej www.bip.jakubow.pl oraz www.jakubow.pl,  a także w Urzędzie Gminy w Jakubowie (pokój nr 5), tel : 25 757 91 50.

WÓJT
/-/ Hanna Wocial

Accessibility