Projekt jest realizowany w ramach działania 4.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  – Programy mobilności ponadnarodowej. Liderem projektu jest firma POLBI. Partnerem zagranicznym jest uznana  na rynku brytyjskim firma TBG Learning. Partnerami krajowymi są Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim i warszawska Agencja Pośrednictwa Pracy „WAKAT”.

Celem projektu jest  aktywizacja zawodowa młodych mieszkańców powiatu mińskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez program mobilności ponadnarodowej, ukierunkowany na aktywizację zawodową .

Przewiduje się objęcie projektem 48 osób bezrobotnych, w tym 24 długotrwale bezrobotnych i 2 niepełnosprawnych.

Do projektu zapraszamy osoby:

– w przedziale wiekowym 18-35 lat (decyduje data przystąpienia do projektu);

zamieszkujące na terenie powiatu mińskiego;

– zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne;

– nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (tj. szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna lub studia wyższe w trybie dziennym);

– nieszkolące się (tj. nieuczestnicząca w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni);

– znające w stopniu co najmniej podstawowym język angielski.

PROGRAM PROJEKTU:

  1. Rekrutacja.

Na poziomie rekrutacji sprawdzane będą:

– kryteria kwalifikujące;

– motywy uczestnictwa w projekcie, świadomość celu wyjazdu zagranicznego, zakres zadań do zrealizowania u zagranicznego pracodawcy;

– ryzyka wykluczające pełne zrealizowanie programu mobilności ponadnarodowej.

Preferowane będą osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne.

  1. Przygotowanie do mobilności ponadnarodowej.

W programie przewidziano zajęcia integracyjne oraz zapoznanie się z kulturą kraju przyjmującego. Uczestnicy odbędą też 120 godzinne zajęcia językowe. Na tym etapie uczestnicy otrzymają zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, materiały szkoleniowe, catering i stypendium szkoleniowe.

  1. Pobyt w Wielkiej Brytanii.

Podczas co najmniej 60-dniowego pobytu w miejscowości Derby (środkowa Anglia)uczestnicy odbędą  40-dniową praktyki u pracodawców brytyjskich w celu zdobycia  lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych. Przewidziano też 60-godzinne zajęcia językowe. W programie pobytu przewidziane są co najmniej 3 imprezy kulturalno-oświatowe, w tym jedna wycieczka. Uczestnicy będą mieli  pokryte koszty dojazdu do i z Anglii, zakwaterowanie oraz koszty podróży miejscowych. Będą też otrzymywać środki na własne wydatki oraz na wyżywienie.

  1. Aktywizacja zawodowa po powrocie do kraju.

Po powrocie do kraju ustalony zostanie indywidualnie dalszy sposób wsparcia. Przewidziano możliwość sfinansowania dodatkowego szkolenia uczestnika w zależności od potrzeb. Partnerzy projektu Powiatowy Urząd Pracy oraz warszawska Agencja Pośrednictwa Pracy WAKAT będą pomagały uczestnikom w znalezieniu zatrudnienia.

Rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne i dalsze informacje są dostępne u doradców zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mińsku Mazowieckim.

Zaplanowany wyjazd:

–   07.01.2017 do 07.03.2017  – 12 osób

–  11.03.2017do 09.05.2017c 12 osób

Załącznik

ankieta-viii

Accessibility