Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie informuje, że osoby ubiegające się o zasiłki rodzinne na nowy okres zasiłkowy, tj. od 01.11.2020 r. powinny składać wnioski (w formie papierowej) o przyznanie świadczeń do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej począwszy od m-ca sierpnia br., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca br.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudniaGdy wniosek o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

W okresie zasiłkowym 2020/2021 brany będzie pod uwagę dochód rodziny z roku bazowego tj. roku 2019 wraz z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu. Osoby rozliczające się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym muszą przedłożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego z informacją o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku za rok 2019 Osoby będące podatnikami podatku rolnego muszą przedłożyć decyzję o wymiarze podatku na 2019 r. – nakaz podatkowy. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny ubiegającej się o świadczenia wymagane są dokumenty potwierdzające zaistniały fakt (świadectwo pracy, PIT/-y 11 za 2019 r.). Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Informujemy także, iż na takich samych zasadach jak w roku ubiegłym od m-ca sierpnia br., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca br. rusza nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia DOBRY START z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.

Świadczenie „dobry start” przysługuje wszystkim dzieciom rozpoczynającym rok szkolny 2020/2021 do ukończenia przez nie 20 roku życia (a także w przypadku ukończenia 20 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego). W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole, świadczenie będzie przysługiwało do ukończenia przez nie 24 roku życia (także w przypadku ukończenia 24 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego). Świadczenie przysługuje także uczniom szkół dla dorosłych i szkół policealnych. Świadczenie nie przysługuje na dzieci rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne tzw. „zerówkę”, a także studentom. Świadczenie „dobry start” przysługuje bez względu na dochód rodziny.

W przypadku złożonego i prawidłowo wypełnionego wniosku w okresie lipiec-sierpień wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do końca września.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSKI ?

Wnioski można będzie składać listownie, online za pośrednictwem portalu Emp@tia, bankowości elektronicznej, PUE ZUS oraz ePUAP, a także poprzez wrzucenie prawidłowo wypełnionego wniosku do urny ustawionej przed budynkiem Urzędu. Możliwe będzie również złożenie wniosku w wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem Ośrodka.

Wnioski można pobrać w punkcie obsługi interesanta na parterze Urzędu, dostępne są również na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019 Z uwagi na to, iż w roku 2019 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „500+” składane były na wydłużony okres zasiłkowy – 2019/2021, a świadczenia są przyznane do 31.05.2021 r., w roku 2020 nie ma potrzeby składania wniosków o kontynuację tego świadczenia. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 25 758 24 29, 25 757-91-64.

 

Accessibility