W piątek 16 października 2015 roku w Leontynie gm. Jakubów odbyło się uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków, zrealizowanej w ramach inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mistów wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Leontyna, gmina Jakubów” w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3 597 794 zł, z czego 2 049 156 zł pozyskano za pośrednictwem Samorządu Województwa Mazowieckiego z funduszy unijnych. Wykonawcą była firma INSTALBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonała Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów, Bogusław Dziedzic – Z-ca Wójta Gminy Jakubów, Stanisław Piotrowski – Wójt Gminy Jakubów w latach 2002 -2010, Krzysztof Domański – Przewodniczący Rady Gminy Jakubów, Mariusz Czajka – sołtys wsi Leontyna, Renata Podsiadły – sołtys wsi Mistów, Ojciec Krzysztof Charańczuk, przedstawiciele firmy INSTALBUD Sp. z o.o. i firmy BIO-TECH oraz Sławomir Baran projektant – inspektor nadzoru. Następnie zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić obiekt oraz zapoznać się z zastosowaną w nim technologią.

Od 3 czerwca 2015 roku dzięki wspomnianym środkom, a także zaangażowaniu wielu osób funkcjonuje nowa mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków o średniodobowej przepustowości 150 m3/d. Ponadto w ramach tej operacji wybudowana została sieć kanalizacyjna o długości 925 m bieżących do której podłączono 20 posesji przy ulicy Kwiatowej i części ulicy Szkolnej w Mistowie.

Docelowo oczyszczalnia będzie przyjmowała ścieki z całego tereny gminy Jakubów za wyjątkiem Jędrzejowa Nowego, Jędrzejowa Starego i miejscowości, gdzie mogą funkcjonować przydomowe oczyszczalnie ścieków. Dodatkowo przyjmowane są ścieki dowożone z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
Ta inwestycja jest ważnym krokiem do poprawy jakości środowiska przyrodniczego Gminy Jakubów, tym samym w sposób odczuwalny poprawi warunki życia mieszkańców, uporządkuje gospodarkę ściekową oraz pozwoli na osiągnięcie europejskich standardów z zakresu oczyszczania ścieków.

Opracowała:
Marzena Rek
Kierownik referatu inwestycji

Accessibility