kolorowe logo przedstawiające domek z klocków i namis: Gminny żłobek Akademia Malucha w Jędrzejowie Nowym

Zapraszamy do rekrutacji. Dokumenty można składać od 01 do 29.04.2022r. w godzinach      9.00-15.00 w siedzibie żłobka.

Dokumenty wymagane to:

  1. Deklaracja udziału w projekcie.
  2. Formularz z danymi uczestnika.
  3. Oświadczenie uczestnika dotyczące przetwarzania danych osobowych.
  4. Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka.
  5. Dokument potwierdzający status na rynku pracy rodzica będącego uczestnikiem projektu.
  6. Dodatkowe oświadczenia: o trudnej sytuacji, o wielodzietności, dla osób samotnie wychowujących dziecko.

Dokumentem potwierdzającym status na rynku pracy rodzica jest:

– w przypadku osób pracujących – zaświadczenie od pracodawcy, zaświadczenie o przebywaniu na urlopie macierzyńskim od pracodawcy, zaświadczenie z CEDIG;

– w przypadku osób bezrobotnych – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

– w przypadku osób biernych zawodowo – zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W kwestii zaświadczenia z ZUS w załączeniu przesyłam szczegółową instrukcję sposoby pozyskania wymaganego zaświadczenia.

Dokument potwierdzający status na rynku pracy musi być wystawiona przed pierwszym dniem przyjęcia dziecka do żłobka oraz maksymalnie na jeden miesiąc przed rozpoczęciem opieki. Przykładowo: pierwszy dzień dziecka w żłobku to 1.06.2022. Zaświadczenie o statusie na rynku pracy powinno posiadać datę od 1.05.2022 do 31.05.2022.

UWAGA! Data na wszystkich pozostałych dokumentach wymienionych powyżej w punktach 1-4 oraz 6 powinny mieć tożsamą datę z datą widniejąca na zaświadczeniu o statusie rodzica na rynku pracy.

Umowa na korzystanie z usług placówki powinna zostać podpisana z datą pierwszego dnia dziecka w placówce lub maksymalnie z datą jeden dzień wcześniej.

Z poważaniem,

Dyrektor Żłobka

/-/  Katarzyna Zawilińska

Załączniki:

Informacja na temat rekrutacji
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka
Wzór oświadczenia osoby samotnie wychowującej dziecko
Wzór oświadczenia o trudnej sytuacji
Wzór oświadczenia o wielodzietności
Wzór zaświadczenia o pobycie na urlopie
Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu
Deklaracja
Formularz z danymi uczestnika
Oświadczenie uczestnika – dane osobowe

Accessibility