loga-pgn

INFORMACJA

Wójt Gminy Jakubów informuje, że Gmina Jakubów

w ramach umowy nr POIS.09.03.00-00-466/13-00 o dofinansowanie Projektu „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jakubów” w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

przystąpiła do opracowania 

PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY JAKUBÓW

stanowiącego podstawę przyszłych działań Gminy Jakubów w zakresie realizacji programu ochrony środowiska i spełnienia założeń pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020, tj: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych i redukcji zużycia energii finalnej.

Podstawowymi celami tych działań są:

  • przygotowanie dokumentu strategicznego zawierającego analizę stanu obecnego w zakresie niskiej emisji i zakresu działań prowadzących do redukcji emisji gazów cieplarnianych na obszarze Gminy Jakubów;

  • opracowanie założeń i poinformowanie mieszkańców Gminy o możliwościach zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych w budynkach publicznych i prywatnych oraz korzyściach wynikających z takich rozwiązań;

  • inwentaryzacja stanu obecnego i przygotowania planu działań Gminy prowadzących do redukcji zużycia energii finalnej.

  • zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie niskiej emisji: czynników, zagrożeń i możliwości ograniczenia poprzez prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych

Accessibility