W miejscowości Rządza położono chodnik dla pieszych zlokalizowany w ciągu drogi gminnej nr 220509W o łącznej długości 100 m. Jest to drugi etap prac rozpoczętych w rok 2019. Prace wykonała w ramach środków pochodzących z funduszu sołeckiego wsi Rządza (22 126,71 zł) Firma „Kejfor” Katarzyna Chróścik z Dębego Wielkiego.

Częściowo utwardzono kruszywem stalowniczym odcinki dróg gminnych nr 220504W Kamionka – Strzebula oraz drogi nr 220512W w Ludwinowie. Na powyższe drogi dostarczono i rozplantowano 460 t (150t Kamionka – Strzebula i 310 do Ludwinowa) kruszywa, które zakupiono od RSP w Rudzienku koło Dobrego.

Trwają intensywne prace związanie z obustronną konserwacją rowów przydrożnych w miejscowości Jakubów i Góry. Docelowo zostanie odmulony rów na długości około 1200 mb. W ramach ww. prac wykonywane zostaną również zjazdy do działek zainteresowanych właścicieli. Rury przepustowe zostały zakupione przez właścicieli działek, a ich montaż i utwardzenie nawierzchni wykonuje firma RSP z Rudzienka w ramach prac zleconych przez Gminę.

W dniu 15 kwietnia w miejscowości Budy Kumińskie rozpoczęto prace związane z przebudową drogi gminnej nr 220515W (dz. nr 223) na długości 400 m. Przebudowa powyższej drogi ma na celu przeprowadzenie prac polegających na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej szer. 5 m na istniejącej podbudowie z destruktu asfaltowego. Dodatkowo zostaną wykonane obustronne pobocza z z kruszywa naturalnego na szerokości minimum 0,75 m. Konstrukcja nawierzchni składać się będzie z warstwy wyrównawczej – z betonu asfaltowego 125t/m2 (średnia grubość 5 cm) oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowy gr. 5 cm. Wykonawcą prac jest firma PBDiM z Mińska Mazowieckiego wyłoniona w drodze przetargu. Koszt wykonania powyższe drogi wyniesie 195552,69 zł. Na powyższe prace złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w celu uzyskania 50% dofinansowania w formie dotacji. Czekamy na rozstrzygniecie naboru wniosków.

Accessibility