Zgodnie z postanowieniami uchwały Nr XXXVII/268/2018 Rady Gminy Jakubów
z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w dniach od 20 września do 4 października 2018 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dotyczące projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Jakubów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

Przeprowadzone konsultacje społeczne miały charakter pisemny z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii i uwag przekazywanego na adres poczty elektronicznej m.krusiewicz@jakubow.pl, lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Jakubowie. Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne były na stronie internetowej Urzędu Gminy Jakubów pod adresem www.jakubow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.jakubow.pl.

W ramach konsultacji społecznych nie wpłynęła żadna uwaga do projektu programu współpracy.

Niniejszy protokół z konsultacji społecznych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.jakubow.pl.

Accessibility