REGULAMIN KONKURSU
„Młodzi Ekostrażnicy w gminie Jakubów”

1. Organizatorem konkursu jest Gmina Jakubów reprezentowana przez Wójta Gminy Jakubów z siedzibą w Jakubowie, ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów, pow. miński.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Jakubów.
3. Terminy i czas realizacji.
a) Ogłoszenie konkursu – 8 października 2015 r.
b) Termin zbiórki surowców wtórnych w szkołach – do dnia 30 października 2015 r.
c) Wyłonienie laureatów – dnia 5 listopada 2015r.
4. Udział w konkursie jest dobrowolny i otwarty.
5. Konkurs ma charakter rywalizacji indywidualnej i międzyszkolnej.
6. W ramach konkursu uczniowie będą rywalizować w 3 kategoriach:
– zbiórka makulatury,
– zbiórka zużytych baterii,
– zbiórka plastikowych nakrętek (nie dotyczy nakrętek z butelek po olejach i smarach, środkach owadobójczych, chwastobójczych i itp., po farbach , rozpuszczalnikach i klejach)
7. W ramach rywalizacji międzyszkolnej zostaną nagrodzone 3 szkoły, które zbiorą najwięcej surowców wtórnych (przelicznik na 1 ucznia) i które będą miały największą liczbę laureatów,
8. Konkurs rozstrzyga niezależna Komisja Konkursowa w składzie określonym przez Organizatora, składająca się z min. 3 członków.
9. Obrady Komisji Konkursowej są jawne, a decyzje ostateczne.
10. Komisja Konkursowa wyłoni po 3 laureatów w każdej kategorii .
11. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach konkursu
i terminie rozdania nagród.
12. Oficjalne wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora konkursu: www. jakubow.pl/nova.
Organizator konkursu

Dane organizatora :
Wójt Gminy Jakubów, 05-306 Jakubów , ul. Mińska 15, tel. ( 25) 757 91 90 ,fax: ( 25) 757 91 90, e- mail: inwestycje@jakubow.pl/nova

Accessibility