10 listopada 2019 roku odbyły się, zorganizowane po raz pierwszy w historii Sołectwa, uroczyste lokalne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Ludwinowie, zorganizowane przez Sołtysa, Radną Sołectwa, Radę Sołecką, Ochotniczą Straż Pożarną w Ludwinowie, Koło Emerytów i Rencistów oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Ludwinowie.

W to niedzielne popołudnie mieszkańcy i zaproszeni goście zebrali się na skwerze przed budynkiem Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ludwinowie, przy Pomniku – Miejscu Pamięci Narodowej – poświęconym pamięci poległym za ojczyznę odsłoniętym w 20 rocznicę odzyskania niepodległości tj. w 1938 roku.

Uroczystość, w imieniu organizatorów, otworzyła Marta Krusiewicz – Sołtys Sołectwa Ludwinów, witając wszystkich mieszkańców oraz gości, wśród których nie zabrakło: Hanny Wocial – Wójta Gminy Jakubów; Bogusława Dziedzica – Zastępcy Wójta Gminy Jakubów; Krystyny i Jana Kupców – wieloletnich pracowników Szkoły Podstawowej w Ludwinowie, przyjaciół Sołectwa; Wandy Dąbroś – Radnej Rady Gminy Jakubów, Członka Rady Sołeckiej w Ludwinowie, Przewodniczącej Koła Emerytów i Rencistów w Ludwinowie, Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Ludwinowie, Przewodniczącej Zespołu Ludwinianki; Roberta Karczewskiego – Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Ludwinowie wraz z pocztem sztandarowym – Mirosławem Farbisiem – Skarbnikiem Zarządu OSP i Markiem Najmanem – druhem OSP; Celiny Lichniak i Genowefy Szatańskiej – Członkiń Zarządu Koła Emerytów i Rencistów w Ludwinowie; Zdzisławy Michty i Anny Brewczyńskiej – Członkiń Zarządu Koła Gospodyń Wiejskich w Ludwinowie; Członków Zespołu Ludowego Ludwinianki wraz z Zofią Kowalską – kierownikiem muzycznym Zespołu; członków Koła Emerytów i Rencistów w Ludwinowie; członków Koła Gospodyń Wiejskich w Ludwinowie; druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Ludwinowie.

Obchody rozpoczęły się uroczystym odśpiewaniem Hymnu Narodowego, przy akompaniamencie akordeonowym Zofii Kowalskiej.

Następnie Sołtyska podkreśliła doniosłą rolę Narodowego Święta Niepodległości dla Polaków, jako jednego z najważniejszych świąt państwowych, gdy po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność. Przedstawiła po krótce historię ustanowienia święta i podziękowała zebranym za udział w uroczystości, jako potwierdzenie wielkiego szacunku i wdzięczności wobec Polaków, którzy walczyli o wolną, niepodległą Ojczyznę, a dzięki tej złożonej ofierze mamy teraz własne terytorium, godło, flagę, hymn, własny język, instytucje, urzędy, szkoły, w których mówimy i posługujemy się językiem polskim, a także inne wartości narodowe związane z naszą państwowością. Wyraziła nadzieję, aby pamięć o Polakach, którzy oddali życie za wolną i niepodległą Polskę, była na stałe głęboko zapisana w naszych sercach i umysłach. Jest to szczególnie ważne, ponieważ w Ludwinowie istnieje materialny dowód poświęcenia minionych pokoleń w postaci Miejsca Pamięci Narodowej – pomnika poświęconego pamięci poległym za ojczyznę odsłoniętego w 20 rocznicę odzyskania niepodległości tj. w 1938 roku. Żywiąc nadzieję, aby organizacja takiej uroczystości na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń Sołectwa Ludwinów, Sołtyska przekazała głos Hannie Wocial – Wójt Gminy Jakubów.
Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów podziękowała za zorganizowanie lokalnej uroczystości oraz zaproszenie władz samorządowych na wspólne świętowanie 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Podkreśliła, że na terenie naszej gminy istnieją tylko dwa pomniki – Miejsca Pamięci Narodowej – w Jakubowie i właśnie w Ludwinowie. Doceniła organizację obchodów, jako święta patriotycznego po raz pierwszy zorganizowanego przez Sołectwo. Następnie podkreśliła znaczenie wielkiego poświęcenia minionych pokoleń abyśmy mogli teraz wspólnie świętować i złożyła wszystkim okolicznościowe życzenia z okazji tego ważnego dla Polski święta państwowego.

Podczas uroczystości głos zabrali także: Zofia Kowalska – kierownik muzyczny Ludwinianek, która przypomniała znaczenie wolności i niepodległości, zwłaszcza po 1989 roku; Celina Lichniak – Członek Zarządu Koła Emerytów i Rencistów z własnym wierszem „A oni ginęli…”; Krystyna Kupiec z wierszem Leona Pasternaka „Do Polski” (wiersz ten mówiła 65 lat temu będąc w klasie V Szkoły w Jakubowie); Jan Kupiec, który zapoznał zebranych z postacią Walentego Domańskiego i zaprezentował jego utwory z opracowanego zbiorku.

Powtórnie głos zabrała Krystyna Kupiec i wygłosiła „Odę do sołtysa”, którą sama skomponowała, a która stanowi wyraz wdzięczności dla pracy jaką wykonuje obecny sołtys pełniąc tę odpowiedzialną funkcję.
Wspólnego, symbolicznego złożenia kwiatów pod Pomnikiem dokonali:
– w imieniu Samorządu Gminy Jakubów: Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów oraz Bogusław Dziedzic – Zastępca Wójta Gminy Jakubów;
– w imieniu Samorządu Sołectwa Ludwinów – mieszkańcy: Wanda Dąbroś – Radna Sołectwa, członek Rady Sołeckiej; Celina Lichniak – Członek Zarządu Koła Emerytów i Rencistów
w Ludwinowie oraz Zofia Kowalska – kierownik muzyczny Zespołu Ludowego Ludwinianki;
– Państwo Krystyna i Jan Kupiec;

Kolejnym punktem uroczystości był występ Zespołu Ludowego Ludwinianki, pod przewodnictwem Wandy Dąbroś oraz akompaniamentem Zofii Kowalskiej. Ludwinianki zaśpiewały pieśni patriotyczne:
1. Gdy w noc wrześniową;
2. Wojenko, wojenko;
3. W suterynach daleko za miastem.

Następnie wszyscy zebrani zaproszeni zostali do wspólnego odśpiewania pieśni patriotycznych, przy muzyce Zofii Kowalskiej.
Sołtyska Marta Krusiewicz w imieniu własnym oraz Radnej Wandy Dąbroś wyraziła wdzięczność wszystkim współorganizatorom za ogromny udział w przygotowaniu uroczystości, wręczając przedstawicielom wszystkich zaangażowanych organizacji pisemne podziękowania.

Na zakończenie części oficjalnej Radna Wanda Dąbroś podziękowała wszystkim za przybycie oraz udział w uroczystości i zaprosiła wszystkich gości na przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich poczęstunek do Remizy OSP w Ludwinowie.
W remizie także nie zabrakło wspólnych patriotycznych śpiewów i życzeń, żeby naszej niepodległości i wolności już nigdy nam nie odebrano.

Udział mieszkańców oraz gości w tej doniosłej uroczystości to praktyczna lekcja historii, którą wspólnie tworzymy. To dowód głębokiego zapisania w naszych sercach i umysłach wielkiego szacunku i pamięci o Polakach, którzy w walce oddali to co mieli najcenniejsze – własne życie – abyśmy my teraz mogli żyć w wolnej i niepodległej Polsce.

Opracowała:
Marta Krusiewicz
Sołtys Sołectwa Ludwinów

 

Accessibility