8 października 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jakubów, w ramach projektu „Każdy mieszkaniec ma głos – skuteczne narzędzia zwiększania zaangażowania obywateli w życie publiczne”, odbyło się szkolenie na temat „Ustawy o funduszu sołeckim”.
Celem głównym projektu jest wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych, zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne oraz w rozwiązywanie problemów swoich sołeckich społeczności, a także aktywizacja i integracja mieszkańców gminy.

W szkoleniu udział wzięli Uczestnicy projektu – lokalni liderzy społeczności wiejskich, tj. Sołtysi, Radni, Członkowie Kół Emerytów i Rencistów. Prezentację oraz materiały szkoleniowe przygotowała i prezentację przeprowadziła P. Jadwiga Będkowska – wieloletni pracownik administracji samorządowej.

Podczas szkolenia Uczestnicy zapoznani zostali z zapisami ustawy o funduszu sołeckim, dotyczącymi w szczególności: podstaw prawnych, pojęcia funduszu, cyklu wdrażania FS, zasad tworzenia i naliczania FS, przeznaczania środków funduszu. procedury przyznawania środków z funduszu dla potrzeb sołectwa, dokumentacji formalno-prawnej. Uczestnicy szkolenia poznali także praktyczne ;przykłady wykorzystania funduszu sołeckiego oraz mieli możliwość zadawania pytań prowadzącej.

Liderzy otrzymali także podręcznik „Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach” wydany przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, w którym znajdą szereg wskazówek i przykładów związanych z realizacją wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Osiągnięty został zakładany cel i rezultat szkolenia tj. podniesienie wiedzy i umiejętności w wykorzystaniu środków funduszu sołeckiego i zwiększenie zainteresowania funduszem sołeckim, jako budżetem partycypacyjnym.

Jakubowscy Liderzy uzyskali wiedzę pozwalającą na aktywne i bardziej skuteczne niż dotychczas aktywizowanie społeczności sołectw.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Społeczności Wiejskiej „JĘDREK” w partnerstwie z Gminą Jakubów i dofinansowany jest ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Accessibility