17 września 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jakubów, w ramach projektu „Każdy mieszkaniec ma głos – skuteczne narzędzia zwiększania zaangażowania obywateli w życie publiczne”, odbyło się szkolenie na temat „Ustawy o samorządzie gminnym”.

Celem głównym projektu jest wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych, zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne oraz w rozwiązywanie problemów swoich sołeckich społeczności, a także aktywizacja i integracja mieszkańców gminy.

W szkoleniu udział wzięli Uczestnicy projektu – lokalni liderzy społeczności wiejskich, tj. Sołtysi, Radni, Członkowie Kół Emerytów i Rencistów. Prezentację oraz materiały szkoleniowe przygotowała i prezentację przeprowadziła P. Jadwiga Będkowska – wieloletni pracownik administracji samorządowej.

Podczas szkolenia Uczestnicy zapoznani zostali z zapisami ustawy oraz z najnowszymi jej zmianami, m.in. w zakresie kadencyjności władz gminy oraz jednostek pomocniczych. Liderzy dowiedzieli się o zakresie zadań własnych podstawowej jednostki administracji samorządowej, jaką jest gmina, o zakresie obowiązków poszczególnych organów, tworzeniu aktów prawa miejscowego, o zarządzaniu mieniem gminy oraz o gospodarce finansowej gminy.

Osiągnięty został zakładany cel i rezultat szkolenia tj. zwiększenie wiedzy Uczestników nt. Ustawy o samorządzie gminnym poprzez zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania samorządu gminnego oraz z zadaniami własnymi realizowanymi przez ten samorząd.
Jakubowscy Liderzy uzyskali wiedzę pozwalającą na aktywne i bardziej skuteczne niż dotychczas aktywizowanie społeczności sołectw.

Kolejnym działaniem w ramach projektu będzie wizyta studyjna w Gminie Zagnańsk, której głównym punktem będzie spotkanie z Sołtysem Roku 2011 – P. Grażyną Wawszczak oraz Władzami Gminy Zagnańsk celem wymiany doświadczeń …

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Społeczności Wiejskiej „JĘDREK” w partnerstwie z Gminą Jakubów i dofinansowany jest ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Accessibility