Biała katka z flag ą i godłem polski i tekstem: Gmina Jakubów przystąpiła do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. W dniu 23.02.2022 roku Wójt Gminy Jakubów Pani Hanna Wocial podpisała umowę z Wojewodą Mazowieckim Panem Konstantym Radziwiłłem w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego – Państwowego Funduszu Celowego na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 w Gminie Jakubów. Na podstawie podpisanej umowy Gmina Jakubów otrzymała środki w wysokości 19 584,00 zł, które w całości pokrywają koszty realizacji zadania. Celem Programu ,,Opieka wytchnieniowa” jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności bądź osobami ze znacznym stopnień niepełnosprawności przez czasowe odciążenie ich od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnieniem im czasu na odpoczynek i regenerację. W ramach programu 2 opiekunów osób zależnych z terenu Gminy Jakubów otrzyma usługę opieki wytchnieniowej świadczonej w formie dziennej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Usługa świadczona będzie przez okres trwania programu tj. do 31.12.2022 r. w ilości do 240 h dla każdego opiekuna. Realizatorem Programu ,,Opieka wytchnieniowa” w Gminie Jakubów jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie.

Accessibility