UCHWAŁA NR  XXXII/220/2017

RADY GMINY JAKUBÓW

z dnia 18 grudnia  2017 r.

 

w sprawie  przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jakubów na lata 2017-2023

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz.  1875  j.t.)  Rada Gminy Jakubów uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się i wdraża do realizacji Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Jakubów na lata 2017-2023, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jakubów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zdjęcie: www.pexels.com

Accessibility