Jakubów, dnia 31 marca 2016 roku

IN.6181.1.3.2016.MK

Komunikat

dla rolników poszkodowanych przez ujemne skutki przezimowania zbóż ozimych

W  związku z  sygnałami wystąpienia szkód w  uprawach ozimych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania Wójt Gminy Jakubów informuje, że rolnicy z terenu gminy Jakubów, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych w wyniku ujemnych skutków przezimowania mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych w terminie do dnia 14 kwietnia 2016 roku

Wyznacza się termin składania wniosków: do dnia 14 kwietnia 2016 roku (czwartek).

Miejsce: Urząd Gminy Jakubów, pokój numer 13.

Zgodnie z regulaminem działania terenowych komisji, szacowania szkód dokonuje się do czasu zbioru plonu głównej uprawy lub jej likwidacji. Zaorana aktualnie ozimina, która wymarzła  nie będzie  szacowana. W związku
z powyższym rolnicy, którzy zamierzają złożyć wniosek o oszacowanie szkód
w gospodarstwach rolnych proszeni są o niepodejmowanie żadnych prac agrotechnicznych (orka lub ponowny obsiew) w uprawach, w których powstały straty.

Do wniosku o oszacowanie strat w gospodarstwie należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanego do ARiMR. Powierzchnia upraw we wniosku powinna być zgodna z pow. upraw w gospodarstwie, podaną we wniosku o dopłaty bezpośrednie.

 Szacowanie strat nastąpi po powołaniu przez Wojewodę Mazowieckiego Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych.

Sprawę prowadzi:

P. Marta Klukowska
Urząd Gminy Jakubów, pok. Nr 13
tel.: 25 757 91 90 lub 25 758 20 57

Accessibility