R E G U L A M I N
„VI Turnieju Piłki Siatkowej dla drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych
o Puchar Wójta Gminy Jakubów”

I. Cel:
1. Popularyzacja gry w piłkę siatkową młodzieży i dorosłych;
2. Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego;
3. Popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji.

II. Organizator:
Wójt Gminy Jakubów.

III. Termin i miejsce:
1. 13.03.2016 r. – Hala sportowa przy Zespole Szkół w Jakubowie.
2. Rozpoczęcie turnieju – godz. 11:00.

IV. Uczestnictwo:
1. Prawo startu mają drużyny OSP z terenu Gminy Jakubów, zorganizowane
(min. 6 max 10 osób w drużynie) bez względu na płeć.
2. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na
uczestnictwo w rozgrywkach.

V. Zgłoszenia:
1. Zgłoszenia pisemne drużyny podpisane przez kapitana oraz Prezesa danej jednostki
OSP, potwierdzające przynależność poszczególnych członków drużyny do Straży
należy złożyć do Urzędu Gminy Jakubów – p. Bogusław Dziedzic (tel. 25 757 91 10,
600 056 421), p. Joanna Żyłkowska (tel. 25 757 91 90).
2. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 10.03.2016 r.

VI. System rozgrywek:
1. Drużyny rozgrywają spotkania systemem „każdy z każdym” lub w grupach,
w zależności od liczby zgłoszonych drużyn (w grupie gra każdy z każdym, zwycięzcy grup grają o I miejsce).
2. Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 pkt., za porażkę 0 pkt., za mecz rozegrany w tiebreaku:
wygrany – 2 pkt. przegrany 1 pkt., za walkower 0 pkt., drużyna gotowa do gry
otrzyma – 3 pkt.
3. O kolejności miejsc w turnieju decydować będą kolejno:
– liczba zdobytych punktów,
– przy równej ilości punktów decyduje: różnica setów – sety zdobyte „minus” stracone,
– przy jednakowej różnicy setów – stosunek małych punktów – zdobytych do straconych.
4. Mecz należy weryfikować walkowerem, jeżeli:
– drużyna nie stawi się na mecz z własnej winy,
– w drużynie grał nieuprawniony zawodnik (nie zamieszkały na terenie Gminy
Jakubów lub nie zrzeszony w OSP).
5. Mecze będą się odbywały do 2 wygranych setów, każdy set do 25 pkt. (pod warunkiem
uzyskania dwupunktowej przewagi przez jeden z zespołów), a w przypadku remisu
1:1 rozegrany zostanie tie-break do 15 pkt. (pod warunkiem uzyskania dwupunktowej
przewagi przez jeden z zespołów).

VII. Nagrody:
1. Wszystkie drużyny otrzymują dyplomy.
2. Drużyna z miejsca I otrzymuje puchar Wójta Gminy Jakubów.
VIII. Postanowienia końcowe:
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków, utraty zdrowia lub
życia oraz zagubienia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych
zawodników.
2. Na terenie parkietu boiska obowiązuje obuwie sportowe.
3. Kapitan jest reprezentantem drużyny w rozmowach z sędziami i organizatorem.
4. Mecze rozgrywane są wg zasady fair-play i z poszanowaniem zasad dobrego
wychowania.
5. Na terenie hali sportowej, (w szczególności w szatniach) obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia.
6. W przypadku nie przestrzegania regulaminu lub przepisów gry sędzia samodzielnie lub za prośbą organizatora ma prawo weryfikacji wyniku meczu, dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny z rozgrywek.
7. Zawody odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPS.
8. Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny danego meczu.
9. Regulamin ten zostaje przekazany każdemu z kapitanów drużyn.
10. Kapitan jest zobowiązany zapoznać pozostałych zawodników w swojej drużynie z niniejszym regulaminem.
11. Za usterki pozostawione na terenie hali sportowej (w szczególności w szatniach) odpowiada kapitan drużyny.
12. Zapoznanie się z regulaminem zawodnik poświadcza własnoręcznym podpisem na karcie zgłoszeniowej.
13. Organizator ustala i wyznacza sędziów w turnieju.
14. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.
15.W sprawach turnieju można kontaktować się z przedstawicielami Organizatora.

Wójt Gminy Jakubów
(-) Hanna Wocial

Accessibility