Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie informuje, że osoby ubiegające się o zasiłki rodzinne na nowy okres zasiłkowy, tj. od 01.11.2019 r. powinny składać wnioski o przyznanie świadczeń do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej począwszy od m-ca sierpnia br., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca br.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudnia. Gdy wniosek o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

W okresie zasiłkowym 2019/2020 będzie brany pod uwagę dochód rodziny z roku bazowego tj. roku 2018 wraz z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu. Osoby rozliczające się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym muszą przedłożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego z informacją o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku za rok 2018. Wnioski można składać osobiście, listownie bądź online za pośrednictwem portalu Emp@tia, bankowości elektronicznej, PUE ZUS oraz ePUAP. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/ oraz w siedzibie tutejszego GOPS pok. Nr 7 i 9. (tel. 25 757 91 64).

Accessibility