Wójt Gminy Jakubów informuje, że Gmina Jakubów planuje przystąpić do konkursu RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPOWM) na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, poddziałanie:
4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektu – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych.
Pełna dokumentacja w/w konkursu dostępna jest na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-3-redukcja-emisji-zanieczyszczen-powietrza-poddzialanie-4-3-1-ograniczanie-zanieczyszczen-powietrza-i-rozwoj-mobilnosci-miejskiej-typ-projektu-ograniczenie-niskiej-emisji-wymiana/

W programie mogą wziąć udział właściciele nieruchomości :
– osoby fizyczne,
– wspólnoty mieszkaniowe,
– osoby prawne
położonych na Gminy Jakubów.

Nie dotyczy nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza i które mają nieuregulowany stan prawny własności.

W ramach w/w konkursu Gmina Jakubów może pozyskać dla mieszkańców dotację na wymianę urządzenia grzewczego.

Preferowana wymiana pieca węglowego na gazowy, olejowy lub opalany biomasą do wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

Uczestnictwo w konkursie przewidziane jest dla wnioskodawców, którzy:
1. Złożą ankietę jako deklarację przystąpienia do projektu dotyczącego aplikowania o środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej w zakresie ograniczenia „niskiej emisji” w ramach konkursu RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18 RPOWM,
2. Dostarczą świadectwo energetyczne lub audyt energetyczny
2. W przypadku współwłasności – wymagana zgoda wszystkich właścicieli nieruchomości podpisana na końcu deklaracji.
4. W trakcie realizacji projektu dokonają zmiany systemu ogrzewania na:
a) Gazowe, olejowe, biomasa, elektryczne

Ważne
Dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych będzie możliwe pod warunkiem zapewnienia znacznej redukcji CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa. Ze względu na to, że inwestycje w tym zakresie mają długotrwały charakter, powinny być zgodne z właściwymi przepisami unijnymi.

Właścicielem zamontowanego na nieruchomości źródła ciepła przez okres 5 lat od dnia zatwierdzenia końcowego raportu z realizacji projektu pozostaje Gmina Jakubów.
Użyczenie nieruchomości Gminie na czas realizacji projektu będzie określone
w odrębnej umowie.

Deklaracja przystąpienia do konkursu.
Deklaracja jest źródłem informacji, na podstawie której Gmina Jakubów będzie aplikowała o środki unijne w ramach konkursu RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1. Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektu: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych.

O przystąpieniu do Projektu decyduje kolejność wpływu deklaracji oraz limit kwotowy dofinansowania wynikający z Regulaminu konkursu, tj. 1 500 000 zł.
Deklaracje należy złożyć w terminie do 4 maja 2018 r. do Urzędu Gminy Jakubów, pok. 13.
Deklaracje bez kompletów załączników nie będą uwzględnione
w przedmiotowym Projekcie.

Załączniki:
KOMUNIKAT4.3.1-dot.-deklaracji
Regulamin-uczestnictwa-w-projekcie

Kocioł-ekologiczny-deklaracja-uczestnictwa-w-projekcie

Zdjęcie: www.freepik.com

Accessibility