Wójt Gminy Jakubów
podaje do publicznej wiadomości,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Jakubowie zostały wywieszone wykazy nieruchomości na okres 21 dni, licząc od dnia
7 grudnia 2015, stanowiących własność Gminy Jakubów, przeznaczonych
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym oraz do oddania w najem.

Wójt Gminy Jakubów
Hanna Wocial

Accessibility