Uprzejmie Państwa informuję o rozpoczęciu XIV-ej edycji Programu Stypendia Pomostowe 2015/2016 Segment IA.

Celem programu jest wspieranie młodzieży pochodzącej z rodzin pracowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej w podjęciu decyzji o kontynuowaniu nauki na dziennych studiach 1 stopnia lub jednolitych studiach magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.

Nabór stypendystów odbywać się będzie ściśle wg zasad określonych w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2015/2016.

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2015 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • dostaną się na 1 rok dziennych studiów 1 stopnia lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
  • osiągnęli w egzaminie maturalnym, co najmniej 90 punktów liczonych z algorytmem załączonym do Regulaminu. Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów;
  • są dziećmi byłych pracowników ppgr, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie, co najmniej 2 lat;
  • mieszkają na terenach wiejskich lub miastach do 20 tys. mieszkańców, okres zameldowania nie krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia programu /18 marca 2015 roku;
  • pochodzą z rodzin, w których dochód netto na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 1 225 zł. lub 1 400 zł./ dochód netto liczony z czerwca 2015 r./, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.;
  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2015/2016 Segment 1 A ( wraz z załącznikami ) dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.Kandydaci do stypendium wypełniają wniosek on-line na stronie http://www.stypendia-pomostowe.pl/, w terminie od 1 lipca 2015 r. do dnia 17 sierpnia 2015 r. do godz. 16.00

Wypełnione przez kandydatów dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 sierpnia 2015 r.na adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie pl. Bankowy 2, 00-950 Warszawa.

Z poważaniem

Dyrektor
Marek Błaszczak

Accessibility