Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Rocznego programu współpracy Gminy Jakubów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”

Konsultacje projektu programu będą odbywać się od 20 września 2018 roku do dnia 4 października 2018 roku.

Ankiety konsultacyjne zawierające uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Jakubów, ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów, wysyłać na adres e-mail:m.krusiewicz@jakubow.pl lub bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Jakubów.

Roczny program współpracy jest na poziomie lokalnym najważniejszym dokumentem opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu, jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji.

Zapraszamy do współpracy i udziału w konsultacjach organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Jakubów.

Załączniki:
1. Zarządzenie Wójta Gminy Jakubów
2. Projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Jakubów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”
3. Ankieta Konsultacyjna

 

Accessibility