OKRĘGOWY URZĄD GÓRNICZY W WARSZAWIE
UL. WILCZA 46. 00-679 WARSZAWA
TEL. (22) 59 69 100, FAX: (22) 59 69 103

INFORMACJA
O ZASADACH WYDOBYWANIA PIASKU I ŻWIRU NA POTRZEBY WŁASNE OSOBY FIZYCZNEJ

Przepisy ustawy z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015 r. poz. 196) pozwalają na wydobywanie kopalin, w tym piasku i żwiru, na podstawie koncesji udzielanych przez starostów lub marszałka województwa, jako organów administracji geologicznej.

Istniejący stan prawny dopuszcza jednocześnie wydobywanie piasków i żwirów bez koncesji na potrzeby własne osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących jej własność lub będącej w jej użytkowaniu wieczystym, bez prawa rozporządzania, w tym sprzedaży wydobytej kopaliny, jeżeli jednocześnie wydobycie:

– będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych,
– nie będzie większe niż 10 m3 (ok. 16 ton) w roku kalendarzowym,
– nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.

Koniecznym warunkiem jest jednak powiadomienie na piśmie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie, z 7-dniowym wyprzedzeniem, o zamiarze podjęcia wydobycia kopaliny, określające lokalizację zamierzonych robót (nr ewid. działki) oraz zamierzony czas ich wykonywania (np. w okresie od … do …).

W przypadku naruszenia ww wymagań, właściwy organ nadzoru górniczego w drodze decyzji ustala prowadzącemu taką działalność opłatę podwyższoną za wydobytą wcześniej kopalinę, która w przypadku piasku i żwiru wynosi obecnie 22,80 zł/tonę.

Accessibility