W związku z wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 r. ZPOW-571-32/20 w celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz w celu zapewnienia możliwości przyjmowania tych zgłoszeń przez Urząd Gminy Jakubów w czasie wyłączenia bezpośredniej obsługi mieszkańców spowodowanego ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, informuję, że:

Możliwe jest dokonanie zgłoszenia kandydatów na członków komisji poprzez:

1) złożenie w zamkniętej kopercie oryginalnych dokumentów do skrzynki podawczej przed Urzędem Gminy Jakubów, ul. Mińska 15,  w godzinach pracy tj. 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku.

lub

2) przesłanie oryginalnych dokumentów pocztą na adres:
Urząd Gminy Jakubów
ul. Mińska 15
05-306 Jakubów

lub

3) przesłanie w formie elektronicznej (skan) na adres:
poczty elektronicznej – sekretariat@jakubow.pl lub na skrzynkę podawczą na platformie ePUAP:  /14120802/skrytka

z tym, że:
1) niezależnie od formy przekazania, zgłoszenie musi dotrzeć do urzędu nie później niż do godz. 16.00 w dniu 10 kwietnia 2020 r. (piątek),
2) przy przesyłaniu zgłoszenia drogą elektroniczną nie jest wymagany podpis elektroniczny ale oryginały zgłoszenia należy niezwłocznie przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty mogą zostać doręczone po upływie terminu na dokonywanie zgłoszeń, ale przed terminem powołania komisji);
3) w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

  1. a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
    b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);

w przypadku wysłania zgłoszenia skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przed wysłaniem upewnić się, czy przesyłany plik nie jest uszkodzony oraz czy odwzorowane dokumenty są kompletne, wyraźne i czytelne.

Kontakt:  Justyna Miłaczewska Sekretarz Gminy – 257579190

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczy w wyborach Prezydenta RP odbywa się zgodnie z procedurą określoną uchwałą Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Zgłoszeń należy dokonywać na załączonych drukach:
– zgłoszenia kandydata przez pełnomocnika komitetu wyborczego
– zgłoszenia wyborcy indywidualnie w trybie art. 182 § 8c Kodeksu wyborczego

 

 

Wójt

/-/ Hanna Wocial

 

Accessibility