Pod względem krajobrazowym na terenie gminy przeważa wysoczyzna morenowa, z której większość leży na wysokości od 170 do 190 m n.p.m. Rzeźba terenu jest wyraźnie zróżnicowana. Najwyżej położona jest północno – wschodnia część gminy, gdzie kilkanaście pagórków osiąga wysokość ponad 200 m n.p.m. Do najwyższych należy wzgórze położone koło wsi Turek, którego wysokość wynosi 217 m n.p.m. Tereny położone najniżej znajdują się w północno – zachodniej części gminy w dolinie rzeki Rządzy, która koło Ludwinowa znajduje się na wysokości 150 m n.p.m.

Przez gminę przepływają niewielkie rzeczki. Największą z nich jest rzeka Rządza, o długości ogólnej 72 km. Teren ten wyróżnia się dużą atrakcyjnością malowniczego krajobrazu i podobnie jak czyste ekologiczne powietrze jest atrakcją gminy, co czyni z niej dobre miejsce do inwestycji o charakterze turystyczno-rekreacyjnym. Inne rzeki to: Czarna, która wypływa z okolic Jakubowa oraz Osownica, Srebrna, Mienia i Wiśniówka.

Lasy zajmują powierzchnię 1160 ha, co stanowi 13% powierzchni gminy Jakubów. Największe kompleksy leśne występują między Jakubowem, Łaziskami i Mistowem oraz wzdłuż doliny rzeki Rządzy.

Na uwagę pod względem turystycznym zasługuje Jezioro Torfisko położone między Mistowem, a Ludwinowem. Powierzchnia lustra wody wynosi 16 ha. Zbiornik jest w znacznym stopniu zarośnięty roślinnością wodną i szuwarową. Wraz z przylegającymi zadrzewieniami i łąkami, posiadające bogatą roślinność wodną oraz dużą różnorodność gatunków ptaków, planowane jest do objęcia ochroną rezerwatową.

Gmina posiada obszary prawnie chronione. Obejmuje je Miński Obszar Chronionego Krajobrazu utworzony w 1986 roku o powierzchni 29316 ha, z czego 337 ha znajduje się na terenie gminy Jakubów.

Nieskażona przyroda zachęca do odpoczynku od wielkomiejskiego hałasu i zwiedzania wielu ciekawych miejsc. Można spędzić czas nad wodą, czy na wędrówkach.

Accessibility