Plakat zapraszający do udziału w Konkursie Lider Zmian Funduszy Europejskich 2023

Konkurs Lider Zmian Funduszy Europejskich 2023

 

Fundusze Europejskie już od 19 lat zmieniają Mazowsze, a każdy dofinansowany projekt to realne korzyści dla mieszkańców regionu. Przed nami kolejna odsłona konkursu Lider Zmian, która ma na celu wyłonienie wyjątkowych inwestycji i przedsięwzięć spośród zrealizowanych projektów.

 

Tegoroczna edycja stanowi zwieńczenie działań podjętych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu, które zostało objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

 

Udział w konkursie to również doskonała okazja do szerszej promocji wypracowanych efektów dla mieszkańców Mazowsza. Beneficjenci mogą zgłaszać swoje projekty w ramach następujących kategorii:

 

  • Zielone Fundusze Europejskie – gospodarka niskoemisyjna. Ta kategoria skupia się na projektach związanych z odnawialnymi źródłami energii, efektywnością energetyczną oraz redukcją emisji zanieczyszczeń powietrza (realizowane w ramach IV Osi priorytetowej – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną)
  • Cyfrowe Fundusze Europejskie – e-usługi. Tutaj poszukujemy projektów, które wykorzystują nowoczesne technologie w celu rozwijania e-usług (realizowane w ramach II Osi Priorytetowej – Wzrost e-potencjału Mazowsza).
  • Mobilne Fundusze Europejskie – transport, mobilność. Ta kategoria skierowana jest do projektów związanych z rozwojem transportu i mobilności (realizowane w ramach VII Osi Priorytetowej – Rozwój regionalnego systemu transportowego).
  • Fundusze Europejskie bliskie mieszkańcom – zdrowie, rynek pracy. Tutaj poszukujemy „miękkich projektów”, które mają na celu poprawę zdrowia i warunków na rynku pracy na Mazowszu (realizowane w ramach VI Osi Priorytetowej – Jakość życia oraz IX Osi Priorytetowej – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem).
  • Fundusze Europejskie dla Młodych – projekty edukacyjne. Ta kategoria skupia się na projektach edukacyjnych, które rozwijają umiejętności młodych ludzi (realizowane w ramach X Osi Priorytetowej – Edukacja dla rozwoju regionu).
  • Przedsiębiorcze Fundusze Europejskie – przedsiębiorczość. Tutaj poszukujemy innowacyjnych produktów i usług wypracowanych na Mazowszu (realizowane w ramach III Osi Priorytetowej – Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości).
  • Nowoczesne Fundusze Europejskie – wyniki projektów B+R. To kategoria, w której doceniamy innowacyjność i sukcesy osiągnięte dzięki projektom badawczo-rozwojowym (realizowane w ramach I Osi Priorytetowej – Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce).

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26 lipca 2023 r. Laureatów ostatniej ze wskazanych kategorii „Nowoczesne Fundusze Europejskie” wybierze Kapituła Konkursowa złożona z przedstawicieli Instytucji Zarządzającej RPO WM oraz niezależnych ekspertów. Z kolei zwycięzców pozostałych kategorii wybiorą mieszkańcy Mazowsza w głosowaniu internetowym. Wyniki konkursu poznamy podczas 13. Forum Rozwoju Mazowsza odbywającego się w dniach 14-15 listopada br. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.liderzmian.eu.

szary plakat z napisami RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH GMINA JAKUBÓW Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzqdza, gm. Jakubów w formule zaprojektuj i wybuduj - etap I POLSKI DOFINANSOWANIE: 2.000.000,00 zł

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rządza, gm. Jakubów w formule zaprojektuj i wybuduj – etap I”

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu  w trzeciej  edycji Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, dedykowanej gminom, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rządza, gm. Jakubów w formule zaprojektuj i wybuduj – etap I”.

will apple cider vinegar enlarge penis paroxetine used for premature ejaculation long term effects of male enhancement pills do male enhancement pills make it bigger prp for erectile dysfunction cost pro solutions male enhancement how to lose the most weight in 5 days weight loss diet pills gnc does wine help you lose weight fda recommended diet pills thrive society keto pills weight loss juice diet plan best fat burner pills for men 209 lose weight insulin resistance weight loss pills burn belly fat what alcohol to drink when trying to lose weight can my gp prescribe diet pills what is the best keto fat burner pills best belly fat burner pills men walking to lose weight plan free how long does bad side effects from diet pills last how much protein to eat to lose weight calculator cbd sour gummies pinch here benefits of cbd gummy bears sleep apnea and cbd is cbd oil any good for anxiety what are cbd and thc gummies good for how long do cbd gummies take to hit best cbd tincture for anxiety thc free does prime natural cbd oil work on arthritis pain cbd oil applied to skin for pain botanical farms cbd gummies official website zen bear cbd gummies review cbd oil and anxiety uk cbd gummies black friday vigor plex cbd gummies reviews cbd oil for sleep and anxiety dosage cbd gummies and cataract surgery combat anxiety with cbd how long unti cbd makes chronic pain better
Accessibility