Trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Jakubów o windę zewnętrzną wraz z częściową rozbiórką i przebudową istniejących schodów wejściowych i pochylni oraz przebudową przegród zewnętrznych budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, na które Gmina Jakubów otrzymała wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego w ramach dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.
flagA I HERB POLSKI

Trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Jakubów  o windę  zewnętrzną wraz z częściową rozbiórką i przebudową istniejących schodów wejściowych  i pochylni oraz  przebudową  przegród zewnętrznych budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, na które Gmina Jakubów   otrzymała  wsparcie ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego  w ramach dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku Urzędu Gminy Jakubów o windę zewnętrzną wraz z częściową rozbiórką  i przebudową istniejących schodów wejściowych i pochylni oraz przebudowie przegród zewnętrznych budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,  w tym przebudową sieci napowietrznej niskiego napięcia.

Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w trybie przetargowym jest  Firma Budowlano-Handlowa JÓZEF POWIERŻA z Łochowa

Całkowita wartość zadania:      376 872,00 zł

Dofinansowanie (50%):              188 436,00 zł

Wkład własny (50%):                  188 436,00 zł

Realizacja inwestycji   – do końca listopada  2023 roku.

good pill for helping with mens ed steve harvey male enhancing pills over the counter ed pills at target blue lightning male enhancement pills pick up erectile dysfunction pills v10 plus male enhancement pills what is male girth enhancement is it possible to od on penis enlargement pills herbal pills to stop premature ejaculation how to fix erectile dysfunction fast usa made male enhancement pills can nuva ring help sex drive luke combs weight loss gummies xenical diet pills dosage where to buy raspberry ketone diet pills how many jumping rope to lose weight raspberry pills for diet diet pills to help lose belly fat burn body fat fast pills diet for endomorph to lose weight how long should i ride my bike to lose weight how to lose weight fast in 40s best weight lifting exercises to lose weight does jadera diet pills really work apex weight loss pill reviews apple vinegar diet pills review what medicinal benefits does cbd have cbd health benefits anti inflammatory properties pire kana cbd gummies article on hemp gummies in nwi times what dosage of cbd gummies for sleep cbd for anxiety holland and barrett botanical farms cbd gummies keanu reeves jolly cbd gummies rachel scientific studies on cbd oil for pain relief cbd gummies no thc near me cbd chew sleep cbd ecs anxiety organic hemp plant organic cbd products using cbd for back pain and sleep
Accessibility