logo_epuap2Dostarczanie dokumentów elektronicznych do Urzędu (podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym) może odbywać się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.

Skuteczne złożenie drogą elektroniczną wniosku do Urzędu – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wymaga posiadania bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.gov.pl.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Jakubów można odnaleźć w następujący sposób: ePUAP.gov.pl » Katalog usług (lista usług) » wg podziału terytorialnego » powiat miński » Jakubów (gmina wiejska)

lub

podając adres skrytki: /14120802/skrytka

There are no comments yet.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

patanjali medicine to cure premature ejaculation review otc pills for ed shark tank episode male enhancement best product to enlarge penis proven pills for erectile dysfunction herbal medicine to treat premature ejaculation where to buy prolong male enhancement what are the best male sex pills elite 909 male enhancement pills wanna buy some penis enlargement pills meme chinese cure for premature ejaculation beat it up male enhancement pill does marinol help erectile dysfunction erectile dysfunction pills rite aid average lifetime of viagra pills homeo labs male erectile enhancer platinum 24k male enhancement does zmax male enhancement work elite 909 male enhancement reviews mega xxl male enhancement best way to lose weight in menopause top 5 acv gummies cleanse pills rapid diet what cholesterol medicine helps you lose weight what is the strongest diet pill on the market does synthroid help you lose weight lingzhi two day diet pill can the stairmaster help you lose weight does diet pills cause depression smoothie king diet pills review premier diet keto pills shark tank do you lose weight when you die phentermine diet pills acxion does insta keto pills really work condors cbd gummies provigorex cbd gummies health benefits of cbd 2023 hemp bomom gummies little gum drops cbd treatment for anxiety dosage do you need some thc with cbd for severe pain
Accessibility